13.04.2016

Harc 80

b)f(x)=log-1x

a-1>1                    a-1<1

a>2 աճ է           a<2 նվազող է22.03.2016

 

Harc 60

a)log6x=1

x=6

b)log5x=-1

x=5-1

x=1/5

g)log0,2x=-2

x=0,2-2

x=52

x=25

d)log3(2x-1)=2

2x-1=32

2x-1=9

2x=10

X=5

e)log2(x2+7)=5

x2+7=25

x2+7=32

x2=25

x=5

z)log0,5×2=4

x2=0,54

x=0,52

x=0,25

harc 64

a)lg25+lg4=lg100=2

b)log1/64+ log1/69= log1/636= log6-162=-2log66=-2

g)3log63+log68=log627+ log68= log627x8= log6(3×2)3= log663=3

  1. d) log575-log53= log525=2
  2. e) log1/354- log1/32= log1/327= log3-133=3log33

z)2log26-log29= log262- log29= log236- log29=log236/9= log24=2

harc 65

a)log915+log918-log910=log9(15×18/10)=(15×9/5)=log927=log3233=3×1/2log3=3/2×1=3/2=1,5

b)log812- log815+ log820= log812/15+ log812/15+log820= log84/5×20= log84×4= log816= log2324=4/3

harc 66

  1. a) log5(7+2V6)+log5(7-2V6)=log5(7+2V6) (7-2V6)=log5(49-24)=log525=2

harc 67

d)log714-1/3 log756/log630-1/2log6150=log714-log7561/3/ log630- log61501/2= log714/561/3/log630/1501/2=log72×7/71/2x2/log65×6/61/3x5=log772/3/log661/2=2/3:1/2=2/3×2=4/3

g)log224-1/2log272/log318-1/2log372=log224-log2721/2/log318-log3721/3=log224/721/2/log318/721/3=log2 3×8/81/2x91/2/log3 2×9/91/2x81/3=log281/2/log331/3=log223/2/log337/3=3/2log22/4/3log33=3/2:4/3=3/2×3/4=9/8=1,125

02.03.2016

1.lg25+lg4=lg25x4=lg100=2

2.log₁/₆ 4 + log₁/₆ 9 = log ₁/₆ (4*9)= log₁/₆ 36 = -log₆ 6² = -2log₆6 = -2*1= -2

17.02.2016

Log381

3x=81

3x=4

X=4

Log2 16

2x=16

2x=24

X=4

Log0,11000

(0,1)x=1000

0,1=1/10=10-1

(10-1)x=103

10-x=103

-x=3

X=-3


03.02.2016

b>0,a>0,

loga b=x<-> b=ax
Օրինակ 1:

ա)Log381=4, քանի որ 81=34,

բ)Log20,25=-2, քանի որ 0,25=2-2,

գ)Lg0,1=-1, քանի որ 0,1=10-1:
Օրինակ 2:Գտնենք log16 128-ը:

Նշանակենք log16 128=x: Համաձայն (2) համարժեքության

128=16x,

Որտեղից՝ 27=24x և x=1,75

Օրինակ 3:Գտնենք x-ը եթե հայտնի է, որ

ա)log3 x=2 բ)log2(x-1)=4 գ)log0,2 x=-2

Օգնելով (2) համարժեքությունից, կստանանք՝

ա)x=32=9

բ)x-1=24, որտեղից x=17

գ)x=(0,2)-2=25:

Օրինակ 4:Հաշվեք 9-2log35 արտահայտության արժեքը:

Օգտվելով աստիճանի հատկություններից և (1) նույնությունից, ստանում ենք.

9-2log35=3-4log35=(3log35)-4=5-4=1/625

https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=14945https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=14945